Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent

  Bjarke Vildershøj Jensen, advokatfirmaet Ternstrøm blev valgt til dirigent. Allan Storgaard blev valgt som referent. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af regnskab til godkendelse

  Bestyrelsens beretning er taget til efterretning. Fremlæggelsen af regnskab: Godkendt af generalforsamlingen.

 3. Behandling af indkommende forslag:

  3a: Allan Storgaard og Bjarne Rusbjerg foreslår i overensstemmelse med Danske Vandværkers anbefaling at omdanne den nuværende selskabsform "I/S" til et "a.m.b.a.", dvs. et andelsselskab med begrænset ansvar.

  Forslaget forudsætter, at eksisterende vedtægter ophæves i deres helhed, og at et nyt sæt vedtægter vedtages.

  Forslag til nye vedtægter gældende for det nye a.m.b.a. er vedlagt indkaldelsen.

  Forslaget om ændring af selskabsform vil blive motiveret yderligere på den ordinære generalforsamling.

  Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 11, hvorefter forslag til forandring af eller tilføjelse til vedtægterne kræver, at forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger. Såfremt forslag 3a vedtages, vil der derfor efterfølgende blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

  Forslaget (omdannelse af vandværket fra I/S til A.m.b.a.) er enstemmigt vedtaget.

 4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

  Lars Burmeister, Hans-Henrik Poulsen og Allan Storgaard er genvalgt til bestyrelsen. Suppleant til bestyrelsen: Jacob Skydsgaard

 5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  Valg af revisor: Vickie Andersen, valg af revisorsuppleant: Ingen valgt.

 6. Eventuelt
 7. Generalforsamlingen er hævet. Der indkaldes senere til ekstraordinær generalforsamling - udelukkende med formål, at bekræfte beslutningen om selskabsomdannelse.

Download Forslag til nye vedtægter, bestyrelsens beretning og dagsorden til generalforsamling.

Selskabsændring

Nuværende situation:

I et interssentskab (I/S) hæfter alle interssenter personligt med hele deres formue. Man hæfter også solidarisk. Hvis en interessent ikke kan/vil betale, kan man hente hele beløbet hos en eller flere af de andre interessenter.

Vestre Vandværk er et I/S. Alle der får vand fra Vestre Vandværk er interessenter. Alle hæfter således personligt,solidarisk og ubegrænset for alle de andre aftagere af vand fra Vestre Vandværk I/S.

Bestyrelsen anbefaler derfor:

At ændre selskabsformen til et andelsselskab. Hermed begrænser vi hæftelsen til selskabet og ingen aftagere af vand vil fremover hæfte ubegrænset med sin privatøkonomi.

Anbefalingen fra Danske Vandværker er her

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har videreført den hidtidige strategi - interessenterne skal have adgang til rigeligt og godt drikkevand til lavest mulige pris.

Vandkvalitet: Vandet er senest analyseret den 16. februar 2017 Analysen vedlægges (på web - se afsnittet om vandanalyse).

Vandforbrug: I året pumpede Vandværket 21.600 m3 op mod 24.000 m3 i 2015.

Vedligeholdelse: Der er i årets løb foretaget mindre reparationer på ledningsnettet og vandværket.

Nye investeringer: Der er ikke planlagt nye væsentlige investeringer, som ikke er afsat i regnskabet.