Vedtægter for Vestre Vandværk.

Vedtægter.

Regulativ

Vedtægter
for
Interessentskabet
Vestre Vandværk Hedehusene

Interessentskabet Vestre Vandværk, Hedehusene, er et interessentskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Høje-Taastrup kommune.

Interessentskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendommen indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af interessentskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

For interessentskabet er nedenstående vedtægter gældende:

§ 1. Interessentskabet ledes og tegnes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges ved simpel stemmeflerhed af generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år, hvorefter der afgår skiftevis 2 eller 3 af bestyrelsens medlemmer ved det årlige bestyrelsesvalg. Enhver interessent er pligtig til at modtage valg. Dog er intet medlem pligtig til at modtage genvalg i de 2 første år efter sin funktionstid. Samtidig vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger af sin egen midte sin formand og en kasserer og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Bestyrelsen skal på bedste måde varetage interessentskabets tarv og fremlægge regnskabet på generalforsamlingen. Bestyrelsen holder møde så ofte forholdene kræver det. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 2. Årsregnskabet revideres af 2 revisorer, valgte blandt interessenterne. Enhver interessent er pligtig til at modtage valg. Valgperioden er 2 år. En afgår efter tur hvert år. Genvalg kan finde sted. 1 suppleant vælges samtidig. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet og færdigrevideret inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned og indvarsles med 8 dage. Regnskabet skal fra 1 - 8. marts være fremlagt til eftersyn hos kassereren for interessenterne. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 10 af interessenterne skriftlig begærer det. Enhver sag på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed af de mødte interessenter. Enhver interessent har kun én stemme. Skriftlig afstemning foretages når der stilles forslag herom. Forslag der ønskes behandlet skal indsendes skriftlig til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden på ordinære generalforsamlinger skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  6. Eventuelt.

§ 3. Interessenterne hæfter solidarisk for interessentskabets forpligtelser.

§ 4. Den afgift, enhver interessent er ansat til, opkræves 1 - 4 gange årligt efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 5. Nye interessenter optages på bestyrelsesmøder ved almindelig stemmeflerhed. Derefter underskriver interessenten et eksemplar af foreningens love og forelægger for bestyrelsen en plan af den ledning han for egen regning agter at lægge til sin ejendom. Godkender bestyrelsen planen kan arbejdet påbegyndes. Det fornødne arbejde skal udføres skal udføres af en installatør med autorisation.

Enhver interessent i Vestre Vandværk skal rette sig efter bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen kan til enhver tid skaffe værket adgang til ledningsnettet - også på private ejendomme - samt afgøre, om en ny interessent skal aftage vand fra anden interessents stikledning, dog med en godtgørelse til denne, hvilken godtgørelse bestyrelsen fastsætter. Foretages der i sådanne tilfælde opgravning, skal værket foranledige, at der sker retablering af opgravet område.

Ved ejerskifte overtager den nye ejer de rettigheder og forpligtelser der følger med at være interessent i Vestre Vandværk.

I tilfælde af tørke eller reduktion af Vandværkets vandindvindingsret kan bestyrelsen forbyde slangeført havevanding. Overtrædelse af dette forbud medfører en bøde fra kr. 100 - kr. 1.000.

§ 6. Alt arbejde skal udføres af installatører, som har de krævede autorisationer. Den enkelte interessent er ansvarlig for at de af ham rekvirerede vandledningsarbejder overholder de til enhver tid gældende regler og normer.

§ 7. Interessenter skal rette sig efter bestyrelsens forskrifter og anordninger, hvad vandværket angår. Forser nogen interessent sig herimod, kan bestyrelsen idømme ham en bøde fra kr. 100 - kr. 1.000. Er interessenten ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse kan denne indankes for generalforsamlingen.

§ 8. Betaler en interessent ikke sit bidrag rettidigt sendes der en rykker. Såfremt betalingen stadig udebliver, bliver fordringen uden yderligere varsel overdraget til retslig inkasso og interessenten skal betale de deraf følgende omkostninger.

Bliver en interessent pålagt en bøde eller en erstatning - og betales den ikke - har bestyrelsen mulighed for, efter den førstkommende ordinære generalforsamling, at udelukke ham fra interessentskabet. Er vandværkets egenkapital, ifølge det godkendte regnskab, negativ opkræves hans forholdsmæssige del af den negative egenkapital. Er egenkapitalen positiv sker der ingen udbetaling. I begge tilfælde opkræves der fremover afgift som ikke-interessent, hvilket svarer til 3 gange den betaling som interessenterne betaler.

§ 9. Indskud, afgifter, bøde og/eller gebyr m.v. fastsættes i det af bestyrelsen til enhver tid vedtagne takstblad.

§ 10. Ingen interessent kan udtræde af interessentskabet uden bestyrelsens eller generalforsamlingens samtykke og i dette tilfælde kun imod at betale sin andel af gælden, eller, hvis denne er betalt, at indbetale det femdobbelte af hans årlige bidrag. Sælger en interessent sin ejendom, eller ved gave, arv eller på anden måde går over i anden eje, indtræder den nye ejer med samme rettigheder og forpligtelser som den forrige ejer.

§ 11. Forslag til forandring eller tilføjelse til disse vedtægter skal for at have gyldighed vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Det samme gælder forslag om interessentskabets opløsning.

o-o-0-o-o

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2000 og den ekstraordinære generalforsamling den 26. april 2000.

Bendt Hvid Arensbach Ole Jensen Robert Hansen Finn Sander Olsen Bjarne Rusbjerg